เขียนโดย: Prachya

เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2565 - 10:25

บริดจสโตนเดินหน้าสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1” สู่เยาวชนต่อเนื่อง

บริดจสโตนเดินหน้าสานต่อโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1” สู่เยาวชนต่อเนื่อง ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้องถนนแก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต

บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด ร่วมกับมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP Foundation) และภาคีในพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่ความปลอดภัยบนท้ องถนนในโครงการ “Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 (บริดจสโตน โกลบอล โรด เซฟตี้)” แก่โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โดยปรับปรุงสภาพแวดล้ อมรอบโรงเรียนให้ปลอดภั ยตามมาตรฐาน 5 ดาว*1  ซึ่งถือเป็นหนึ่ งในการแสดงความรับผิดชอบขององค์ กรต่อสังคมผ่านการส่งเสริ มความปลอดภัยบนท้องถนนของบริ ดจสโตนทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นในฐานะการเป็ นองค์กรผู้ส่งมอบโซลูชั่นอย่ างยั่งยืน บริดจสโตนร่วมอยู่เคียงข้ างการเดินทางของผู้คนบนท้ องถนนและขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่ จุดหมายได้อย่างปลอดภัย พร้อมคำมั่นสานต่อโครงการฯ โดยเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อสร้ างจิตสำนึกรับผิดชอบ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่ องความปลอดภัยบนท้องถนนให้ เยาวชนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีส่วนร่วมในการช่วยลดอุ บัติเหตุและยกระดับความปลอดภั ยอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโรงเรี ยนต้นแบบ

 

 

มร.เคอิจิ ชูมะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เผยว่า “โครงการ “Bridgestone Global Road Safety” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริ ดจสโตนทั่วโลกร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างสังคมขับขี่ ปลอดภัย โดยเน้นสร้างจิตสำนึกและปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่ องความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งยังเน้นย้ำความสำคั ญของการรักษากฎวินัยจราจรสู่เด็ กและเยาวชน ซึ่งวัตถุประสงค์และกิ จกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่

School-Based Education - พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพฤติ กรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภั ยของนักเรียนและครูในโรงเรี ยนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบั ติเหตุบนท้องถนน

Empowerment - คัดเลือก Bridgestone’s Youth Champions เป็นตัวแทนความปลอดภัยทางถนน เพื่อปลูกฝังภาวะผู้ นำและความตระหนักด้านความปลอดภั ยทางถนนของนักเรียน พร้อมต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้ านความปลอดภัยภายในโรงเรียน และร่วมนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ เพื่อน ครอบครัว และเยาวชนรุ่นต่อไป

Road Safety Assessments หรือ RSAs - เลือกโรงเรียนจากกลุ่มเป้ าหมายจำนวน 1 โรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ โดยใช้เครื่องมือการให้ คะแนนระดับดาวสำหรับโรงเรียน (Star Ratings for Schools - SR4S) แก้ไข และปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้ เหมาะสมกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้การเดินทางสำหรับนักเรี ยน ผู้ปกครอง และครู มีมาตรฐานมากกว่า 3 ดาวขึ้นไป

Local Engagement - ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครื อข่ายจิตอาสา โดยประสานความร่วมมือกับภาคี ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรั บปรุงโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรี ยนเป้าหมายให้ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างยั่ งยืน

สำหรับปีที่ผ่านมา บริดจสโตนได้จัดกิจกรรมดังกล่ าวในโรงเรียนรวมทั้งสิ้น 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย โดยมีนักเรียน 261 คน ครู 40 คน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้นำเยาวชน 8 คนจาก 4 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลื อกเป็น Bridgestone’s Youth Champions หรือเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึ กที่ดีด้านความปลอดภัยในการใช้ รถใช้ถนน ผ่านการสร้างสรรค์และดำเนิ นโครงการภายในโรงเรียนของตน โดยน้องๆ เยาวชนทั้ง 8 คนนี้ได้เข้าร่วมอบรมหลักสู ตรเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนซึ่ งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ และยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ าไปมีบทบาทแสดงความคิดเห็ นในงานด้านความปลอดภั ยทางถนนระดับชาติ ต่อยอดสร้างสรรค์กิจกรรมด้ านความปลอดภัย และส่งต่อแนวคิดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไปในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประเมิ นความปลอดภัยทางถนนโดยใช้เครื่ องมือการให้คะแนนระดับดาวสำหรั บโรงเรียน (Star Ratings for Schools - SR4S) และคัดเลือก 1 โรงเรียน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐานให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมรอบโรงเรี ยน หรือ Infrastructure Modifications โดยได้รับความร่วมมือจากภาคี ในพื้นที่ และศูนย์บริการรถยนต์ ค็อกพิท มานิตย์ เซ็นเตอร์ แม็กซ์ เป็นอย่างดี ด้วยการปรับปรุงพื้นที่บนทางเท้ า และการจราจรในละแวกใกล้โรงเรี ยนให้มีความปลอดภัย จัดทำป้ายสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทางที่ชั ดเจน และกำหนดให้เป็นจุดกวดขันด้ านการจราจรที่เข้มงวด เป็นต้น ด้วยการสนับสนุนให้เป็นโรงเรี ยนต้นแบบความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติ เหตุและความสูญเสียที่จะเกิดขึ้ นแก่โรงเรียน รวมถึงชุมชนและสังคมโดยรอบได้”      

ด้านคุณมิเรียม ซิดิก ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่ งเอเชีย (AIP Foundation) เผยถึงความสำคัญและหลักเกณฑ์ การปรับปรุงพื้นที่ความปลอดภั ยบนท้องถนนสำหรับโรงเรียนภายใต้ โครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 ซึ่งได้รับการสนับสนุ นงบประมาณโครงการโดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เพิ่มเติมว่า “การส่งมอบถนนติดดาว ณ โรงเรียนกะทู้วิทยาในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่แสดงถึ งเป้าหมายในการสร้างสังคมแห่ งความปลอดภัยที่ยั่งยืนของทุกฝ่ ายที่ร่วมกันขับเคลื่ อนโครงการนี้ โดยมีการปรับปรุงด้านความปลอดภั ยบริเวณโรงเรียนโดยใช้ ผลการประเมินและข้ อเสนอแนะจากเกณฑ์การประเมินระดั บดาวด้านความปลอดภัย (The award-winning Star Ratings for Schools system หรือ SR4S) ของ iRAP ในการวัดผลด้านความเสี่ ยงในการใช้รถใช้ถนนของนักเรี ยนระหว่างไป-กลับโรงเรียน ซึ่งพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมี การจำกัดความเร็วอยู่ที่ 50 กิโลเมตร/ชั่วโมง ไม่มีป้ายเตือนการลดความเร็ว และไม่มีป้ายแสดงเขตโรงเรียน ดังนั้นเพื่อป้องกันการบาดเจ็ บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน จึงได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวั งในเขตโรงเรียน เช่น ป้ายลดและจำกัดความเร็วเป็น 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีการทาสีย้ำเส้นจราจรเดิ มให้ชัดเจน และร่วมกับโรงเรียนจัดระเบียบที่ จุดจอดรถ รับ-ส่ง บริเวณหน้าโรงเรียน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาด้ านความปลอดภัยที่ยั่งยืนขององค์ การสหประชาชาติ ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาด้ านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสี ยชีวิตลงให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุ นความเท่าเทียมในการเข้าถึ งการศึกษาของเด็กทุกคนที่ต้ องสามารถเดินทางไป-กลับโรงเรี ยนได้อย่างปลอดภัย และขยายผลการปลูกฝังวั ฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้ นในชุมชน เพื่อผลของการประเมินเพิ่มระดั บดาวความปลอดภัยให้สูงขึ้ นในระดับสูงสุดที่ 5 ดาว ในฐานะโรงเรียนต้นแบบนำร่ องโครงการรุ่นที่ 1”

 

คุณอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เผยว่า “ผมในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภั ยทางถนนจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณ บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด และมูลนิธิเอไอพี รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันดำเนินโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 นี้ขึ้น จังหวัดภูเก็ตมีการกวดขันวินั ยทางจราจรอย่างจริงจังและได้รั บความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็ นอย่างดีเสมอมา การมีส่วนร่วมของภาคประชาสั งคมและภาคประชาชนพื้นที่มีส่ วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้ างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุ บัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่

ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยื นมากยิ่งขึ้น หวังว่าโครงการนี้ จะสามารถรณรงค์ให้คนในชุมชนมีวั ฒนธรรมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่ องความปลอดภัยทางถนน และแบบอย่างที่ดีของนักเรี ยนในโครงการ ซึ่งจะสามารถขยายผลไปยังชุ มชนใกล้เคียงได้ และสามารถกระจายองค์ความรู้อั นเป็นประโยชน์นี้ไปสู่โรงเรียน และชุมชนอื่นๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะเกิ ดประโยชน์สำหรับโรงเรี ยนในโครงการเพียงกลุ่มเดียว”

 

คุณสนิท รอดเซ็น ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา กล่าวเสริมว่า “บริเวณพื้นที่หน้าโรงเรี ยนและถนนโดยรอบโรงเรียนนับเป็ นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน เพราะเป็นพื้นที่สัญจรของนักเรี ยน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่มารับบุ ตรหลาน ขอขอบคุณไทยบริดจสโตนที่เลื อกโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ตเป็นโรงเรียนนำร่ องในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ นักเรียนในเรื่องความปลอดภั ยบนท้องถนน รวมทั้งยกระดับความปลอดภั ยในละแวกใกล้โรงเรียน เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกั บผู้ใช้ถนนทุกคน” 

 

“ผมทั้ง 2 คน มีความภาคภูมิใจมากที่ได้รับคั ดเลือกเป็น Bridgestone’s Youth Champions ผมจะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รั บจากการเข้าร่วมโครงการ Bridgestone Global Road Safety ปีที่ 1 มาประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยนและเขตชุมชน และสานต่อให้น้องๆ ที่โรงเรียนได้นำความรู้เหล่านี้ นำไปใช้อย่างถูกต้อง ขอขอบคุณไทยบริดจสโตนที่ให้ โอกาสพวกผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ งของโครงการดีๆ ครับ” นายธนพล แซ่ขอ และนายณรงค์ชาญ ทนน้ำ Bridgestone’s Youth Champions จากโรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต กล่าวขอบคุณ

 

ทั้งนี้ บริดจสโตนได้เล็งเห็นถึ งความสำคัญและพร้อมมุ่งมั่ นดำเนินโครงการ Bridgestone Global Road Safety โดยขยายไปยังโรงเรียนต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป สอดคล้องกับ “พันธสัญญา E8 ของบริดจสโตน” (Bridgestone E8 Commitment)*2ซึ่งคือ “Empowerment หรือด้านพลังสังคม เพื่อผลักดันและร่วมสร้างสั งคมเท่าเทียม และภาคภูมิใจแก่ทุกคน” และ “Ease หรือด้านความสะดวกสบาย เพื่อสร้างความสะดวกสบาย สุขใจไร้กังวลในชีวิตการเดินทาง ” ภายใต้แนวคิดที่ว่าบริดจสโตน ร่วมอยู่เคียงข้างและมุ่งมั่ นสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสั งคมไทยในการส่งเสริมและป้องกั นการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่ อความปลอดภัยสูงสุดในการเดิ นทางอย่างยั่งยืน    

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook