เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 5 มิถุนายน 2567 - 16:14

เอสเอไอซี มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น เปิดอาณาจักร ต้อนรับ รมว. อุตสาหกรรม ประเทศไทย

     บริษัท เซี่ยงไฮ้ ออโตโมทีฟ อินดัสตรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็ มจีในประเทศไทย ร่วมสนับสนุนภาครัฐยกระดั บเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเปิดอาณาจักร SAIC Motor Corporation ผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 1 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และเป็นหนึ่งในบริษัทที่ติดอันดับ Fortune Global 500 ให้การต้อนรับ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุ ตสาหกรรม (คนที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยคณะ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ าเยี่ยมชมโรงงาน  พร้อมทั้งปรึกษาหารือเกี่ยวกั บการพัฒนา และการลงทุนด้านการผลิตยานยนต์ พลังงานใหม่ รวมไปถึงยานยนต์อัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายเดียวกันในการขั บเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับผลั กดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวล้ำทัดเทียมระดับโลก

 

 

     นาย Zu Sijie - Vice President and Chief Engineer of SAIC Motor, President and Director of the Technical Center of SAIC Motor R&D Innovation Headquarters (คนที่ 5 จากขวา) กล่าวว่า “ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นศูนย์กลางที่ครอบคลุมทั้ งการวิจัย พัฒนาการผลิต และจำหน่ายทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุ คคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ชั้ นนำของโลก การเดินทางมาเยี่ยมชม SAIC Motor Corporation ของภาครัฐในครั้งนี้ บ่งบอกได้ถึงศักยภาพในการร่วมขั บเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ภูมิ ภาคอาเซียนสู่ระดับโลก อีกทั้ง SAIC Motor Corporation รับบทบาทการเป็นผู้พัฒนา ผลิตยานยนต์พลังงานใหม่ยานยนต์อัจฉริยะ และยานยนต์สำหรับผู้สูงอายุ ไปจนถึงระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ขั้นสูง (ADAS) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของโครงการ "Capacity Building for Auto Parts Suppliers with Sustainable Development toward Transportation and Smart Mobility: ADAS system, new energy vehicle, rail system, aircraft parts, electronic parts, vehicles for aging people” ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประเทศไทย      

 

สำหรับ SAIC Motor Corporation เป็นบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ ของจีน มียอดการผลิตรถยนต์สูงกว่า 5.45 ล้านคันต่อปี ติดอันดับที่ 84 ใน Fortune Global 500 ในปี พ.ศ. 2566 นอกจากการเป็นผู้นำในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ของจีนแล้ว ยังติดอันดับ 1 ใน 10 บริษัทยานยนต์ชั้นนำของโลก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในฐานะผู้ผลิตชั้นนำที่มีความโดดเด่นเรื่องการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมยานยนต์ ที่มีนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีก้าวล้ำระดับโลก

 

 

     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของ SAIC Motor Corporation อีกทั้งยังได้พบปะพูดคุยกับ นาย Zu Sijie - Vice President and Chief Engineer of SAIC Motor, President and Director of the Technical Center of SAIC Motor R&D Innovation Headquarters (คนที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสู งจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เจาะลึกถึงทิศทาง แนวโน้ม โอกาสและความเป็นไปได้ ในอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการเติบโตของยานยนต์พลั งงานใหม่และยานยนต์อัจฉริยะ ทั้งยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนิ นงานของโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นการร่วมทุนของ SAIC Motor Corporation กับบริษัท Contemporary Amperex Technology (CATL) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรั บรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยได้เข้าชมกระบวนการผลิตเซลล์ แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ต่อเนื่องด้วยการเข้าชมโรงผลิ ตแบตเตอรี่รุ่นใหม่แบบ Solid-state ที่ตั้งอยู่ ณ เมือง Kunshan ในมณฑล Jiangsu ซึ่งจะยกระดับขี ดความสามารถของยานยนต์ไฟฟ้าให้ มีอานุภาพการวิ่งไกลกว่าเดิ มหลายเท่า พร้อมสัมผัสกับยนตรกรรมแห่ งอนาคตกับรถยนต์ไฟฟ้าพรีเมี ยมอย่าง IM L6 ที่ใช้แบตเตอรี่ Semi Solid-State ขนาด 133 kWh ทำให้สามารถวิ่งได้ ระยะทางมากกว่า 1,000 กม. ตามมาตรฐาน CLTC

     รวมถึงยนตรกรรมไฟฟ้าไร้คนขับ ทั้งในรูปแบบของรถส่วนบุ คคลและรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ รวมถึงศึกษาระบบสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่อัจฉริยะ (Swap Battery System) ซึ่งทำให้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถกลั บมาใช้งานต่อบนท้องถนนได้อย่างรวดเร็วหลังเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ชุดใหม่

 

     นายสุโรจน์ แสงสนิท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด (คนที่ 2 จากซ้าย) กล่าวว่า “การมาศึกษาดูงานของกระทรวงอุ ตสาหกรรมในครั้งนี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความก้ าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวั ตกรรมยานยนต์ล้ำยุคของ SAIC Motor Corporation ซึ่งถ่ายทอดสู่แบรนด์รถยนต์ เอ็มจี พิสูจน์ให้เห็นได้จากการเติ บโตอย่างต่อเนื่องและการได้รั บการยอมรับในวงกว้ างตลอดระยะเวลากว่า หนึ่งทศวรรษ ที่ เอ็มจี เข้ามาดำเนินธุรกิ จและทำการตลาดในประเทศไทย โดย เอ็มจี ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ยานยนต์ล้ำสมัยหลายรายการมาบุ กเบิกเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ ตลาดรถยนต์ภายในประเทศไม่ว่ าจะเป็น ระบบ inkaNet ระบบอัจฉริยะที่ใช้สื่อสารระหว่ างรถยนต์เอ็มจีกับผู้ขับขี่ โดยเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ ายโทรศัพท์ไร้สาย พัฒนาสู่ i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะที่ สามารถสั่งการด้วยเสี ยงภาษาไทยครั้งแรกของโลก และยังเป็นแบรนด์แรกๆ ที่นำระบบขับขี่อัตโนมัติระดับ 2 (Autonomous Level 2) เข้ามาใช้ในยนตรกรรมอย่าง MG HS รวมถึงการสะท้อนให้เห็นถึ งความจริงจังในการดำเนินธุรกิ จในไทย ด้วยการลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาท ในการสร้างโรงงานผลิ ตและประกอบรถยนต์แบรนด์ เอ็มจี และโรงงานแบตเตอรี่อีวี ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออี สเทิร์นซีบอร์ด 2 (WHA ESIE 2) จังหวัดชลบุรี ที่ได้นำนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้ ในกระบวนการผลิต โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 100,000 คันต่อปี สามารถผลิตและประกอบรถยนต์ได้ ครบทุกรูปแบบการขับเคลื่ อนในไลน์การผลิตเดียวกัน ทั้งยังสามารถประกอบแบตเตอรี่ แบบ Cell-To-Pack ได้สูงสุดมากกว่า 50,000 แพ็คต่อปี ซึ่งทั้งหมดนี้ เอ็มจี มีเป้าหมายในการพัฒนาฐานการผลิ ตยานยนต์อนาคตเพื่อร่วมขับเคลื่ อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เที ยบชั้นอุตสาหกรรมยานยนต์โลก” นายสุโรจน์กล่าว

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook