เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 8 พฤษภาคม 2567 - 12:02

ผู้ร่วมก่อตั้ง NETA เข้าหารือ BOI มุ่งหวังร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย

มร. จาง หย่ง ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NETA เข้าพบนายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อหารือแผนธุรกิจเชิงลึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือและการพัฒนาธุรกิจของ NETA ในประเทศไทย ในโอกาสนี้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มอบบัตรส่งเสริมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle -BEV) อย่างเป็ นทางการให้แก่ NETA รวมทัง้แสดงความชื่นชมผลการดาเนินงานของ NETA ในประเทศไทย และหวังว่า NETA จะสามารถยกระดับความร่วมมือกับผู้ผลิตชิน้ส่วนรวมทั้งผู้ประกอบการในประเทศไทยมากยิ่งขึน้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า (BEV) ของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลก โดย NETA ได้จัดตั้ง บริษัท เนต้า ออโต้(ไทยแลนด์) จ ากัด เพื่อดาเนินธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งเป็นศูนย์กลางเชิงกลยุทธ์สาหรับการขยายธุรกิจของ NETA ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้การเปิดตัว NETA V รถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%สไตล์City Car ซึ่งมาพร้อมแนวคิด Touchable Smart EV ประกอบกับการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกมิติทาแบรนด์NETA ได้กลายเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศอย่างรวดเร็ว โดยในปี2566มีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับสองในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และปัจจุบันมีฐานลูกค้ามากกว่า 15,000 รายทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐาน กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ โดยปี2567 นี้NETA จะเดินหน้าแผนงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์“All in Thailand, All for Thailand”ซึ่งประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การเริ่มต้นการผลิตภายในประเทศการเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ติดตั้งเทคโนโลยีขั้นสูง 1 รุ่นทุกปีการเพิ่มสัดส่วนของสมาชิกทีมที่เป็นคนไทยมากกว่า85%การพัฒนาเครือข่ายผู้จาหน่ายให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสาคัญ

NETA พร้อมร่วมปฏิรูปการใช้พลังงานใหม่รวมไปถึงมีส่วนร่วมในการจัดทาห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทยเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ NETA “Popularizer of Smart EV: สรรสร้างนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อทุกคน”

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook