เขียนโดย: Nook BoxzaRacing

เมื่อ: 17 เมษายน 2567 - 11:51

วินฟาสต์เปิดกลยุทธ์เจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าไทย

การจัดแสดงทัพรถยนต์ และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าที่ล้ำสมัย เปี่ยมด้วยนวัตกรรม และการออกแบบสุดล้ำของวินฟาสต์ ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2024 ที่ผ่านมา นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเข้ ามาชิงพื้นที่ตลาดรถไฟฟ้าเมืองไทย โดยอาศัยการผสมผสานประสบการณ์ ในระดับโลกกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในตลาดรถยนต์เอเชียมาสร้างแนวทางการตลาด และการขายที่มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครให้กับวินฟาสต์ในการพิชิตตลาดไทยในระยะยาว

ภายหลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และอินโดนีเซียมาแล้ว วินฟาสต์ได้กำหนดแนวทางกลยุทธ์ ที่เหมาะสมกับประเทศไทย โดยเน้นการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม และเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง   

Ms. Vu Dang Yen Hang (ฮานา วู) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วินฟาสต์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ผลตอบรับและความสำเร็ จจากการเปิดตัวแบรนด์วินฟาสต์ อย่างเป็ นทางการในประเทศไทยในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2024 พร้อมผลิตภัณฑ์ที่มาจัดแสดงอย่ างครบไลน์ จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรั บเราในการสร้างการเติ บโตในตลาดไทย

แม้จะยังไม่เปิดให้จองอย่างเป็ นทางการ ในงานนี้เรายังสามารถคว้ าสองรางวัลอันทรงเกียรติมาได้ ซึ่งประกอบด้วย

รางวัล "Best Concept Commercial EV” สำหรับรถกระบะไฟฟ้า VF Wild และรางวัล "Exhibit Design"  ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนถึงศั กยภาพที่แข็งแกร่งของวินฟาสต์ ในการก้าวสู่ความเป็นผู้ นำในตลาดประเทศไทย” ด้วยการให้ความสำคัญกับความต้ องการของลูกค้า วินฟาสต์ได้นำเสียงตอบรับ และความต้องการของลูกค้ามาใช้ เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนธุ รกิจเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว ทำให้ปรัชญาที่มุ่งเน้นลูกค้ าเป็นศูนย์กลางมีความแข็งแกร่ งยิ่งขึ้น

 

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในตลาดที่ มีการแข่งขันสูง

ตลาดรถยนต์ไฟฟ้ าของประเทศไทยครองส่วนแบ่ งยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้เกือบ 60% แต่คิดเป็นเพียง 0.5% ของยอดขายทั่วโลกในปี 2022 ตามข้อมูลของ Counterpoint Research ในขณะที่อาจมีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ าบางรายเข้ามาสู่ตลาดเมื องไทยโดยมุ่งให้ความสำคัญกั บผลกำไรจากการขายในระยะสั้ นมากกว่าการพัฒนาการบริการหลั งการขาย

ที่แข็งแกร่ง  ซึ่งวินฟาสต์กลับมองสิ่งนี้เป็ นโอกาสสำคัญในการมุ่งเน้นไปที่ นโยบายหลังการขายที่จะเป็นตั วสร้างความแตกต่าง

ที่สำคัญในตลาด

 

จากผลการสำรวจของ Ipsos.Digital ที่จัดทำในเดือนสิงหาคม 2023 ในกลุ่มคนไทยอายุ 18 - 60 ปี กว่า 300 คน พบว่า

ค่าบำรุงรักษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ มีอิทธิพลต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้ นของผู้บริโภคชาวไทยต่อรถยนต์ ไฟฟ้า ควบคู่ไปกับประเด็นการดูแลสิ่ งแวดล้อม เครื่องยนต์ที่เงียบ และสมรรถนะ ผู้ตอบแบบสอบถาม 37% ให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ ายในการบำรุงรักษารถไฟฟ้าที่ สมเหตุผล และสามารถจ่ายได้ 

 

นายนธี กองเกตุใหญ่ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นทียูนิตี้ มอเตอร์ จำกัด หนึ่งในตัวแทนจำหน่ายวินฟาสต์ ได้ชี้ให้เห็นถึง

จุดอ่อนที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบางแบรนด์ที่เน้ นทำยอดขาย แต่ละเลยการดูแลลูกค้าหลั งการขาย "การเน้นแต่เรื่ องการขยายตลาดของบริษัทรถยนต์ ไฟฟ้าหลายราย โดยไม่คำนึงถึงนโยบายหลังการขาย อาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับการจั ดหาอะไหล่และการขาดการบริการที่ ดี ในที่สุดก็ทำให้ลูกค้าผิดหวัง การบริกาหลังการขายที่ดีช่วยสร้ างฐานลูกค้า และสร้างความสำเร็จมาให้กับวิ นฟาสต์"

 

วินฟาสต์ได้ร่วมส่งเสริมการใช้ รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอนโยบายหลั งการขายที่ครอบคลุมที่เหนือกว่ าใครในตลาด ด้วยคุ้มครองจากการรับประกัน ตั้งแต่ 7 ถึง 10 ปี หรือ 160,000 ถึง 200,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดจะถึงก่อน)

ที่สำคัญ ยังให้การรับประกันแบตเตอรี่ 8 ถึง 10 ปี โดยไม่จำกัดระยะทาง ซึ่งจะสร้างความอุ่ นใจในระยะยาวแก่ลูกค้า

นอกจากนั้น ยังมีนโยบายการขายที่ยืดหยุ่ นสำหรับลูกค้า เช่น โปรแกรมสมัครสมาชิกแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รั บประสบการณ์ที่ไร้กั งวลและความพึงพอใจตลอดอายุ การใช้งาน

 

ความมุ่งมั่นในระยะยาวต่ อตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของไทย

จุดเด่นของวินฟาสต์อยู่ที่ การสร้างสรรค์รถยนต์ไฟฟ้าอั นโดดเด่น 7 รุ่น ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่ม A-SUV ถึง E-SUV ประกอบด้วย VF 3 มินิ SUV, VF 5, VF e34, VF 6, VF 7, VF 8 และ VF 9 ความหลากหลายนี้จะตอบสนองความต้ องการและรูปแบบการใช้งานของผู้ ใช้รถ ขญะที่ รถกระบะไฟฟ้าต้นแบบ VF Wild ก็แสดงให้เห็นถึงแนวทางนวั ตกรรมในอนาคตของวินฟาสต์

นอกเหนือจากรถยนต์แล้ว วินฟาสต์ยังนำเสนอสกู๊ตเตอร์ ไฟฟ้าแบบครบไลน์ ตั้งแต่รุ่ นระดับเริ่มต้นอย่าง Evo200 Lite ไปจนถึงรุ่นพรีเมียมอย่าง Theon S ตัวเลือกที่ครอบคลุมนี้ ตอบสนองความต้องการด้านการเดิ นทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้ าในประเทศไทย

ที่กำลังเติบโต การนำเสนอพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมของวินฟาสต์ และการเร่งขยายเครือข่ายตั วแทนจำหน่ายในประเทศไทย ชี้ให้เห็นถึงแผนการพัฒนาธุรกิ จในระยะยาว แม้ว่าการครองส่วนแบ่ งการตลาดในทันทีอาจเป็นเรื่องท้ าทายในตลาดที่นับมีการแข่งขันสู งที่สุดในภูมิภาค แต่ด้วยแนวทางเชิงกลยุทธ์ และความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดยั้ งเพื่อผู้ใช้รถชาวไทย จะเป็นการ สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งจะเป็ นจุดเริ่มต้นสำหรับการเติ บโตในอนาคตสำหรับวินฟาสต์  ในการสร้าง และขยายกลุ่มเป้ าหมายในตลาดไทยให้ก้าวสู่ ความสำเร็จในระดับสูงสุดในอี กไม่กี่ปีข้างหน้า วินฟาสต์มั่นใจว่า ความมุ่งมั่นต่อการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคาที่แข่งขันได้ และบริการที่ยอดเยี่ยม จะสามารถครองใจผู้บริ โภคชาวไทยที่กำลังมองหาการเปลี่ ยนผ่านสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่ างราบรื่น

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook