เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 7 พฤษภาคม 2563 - 13:19

กรมการขนส่งทางบก เลื่อนสอบและต่ออายุใบขับขี่ จนกว่าจะพ้นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

          การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ทางกรมการขนส่งทางบก ห่วงใยถึงความปลอดภัย ตระหนักถึงสถานการณ์ และป้องกัน ด้วยเหตุนี้ทาง กรมการขนส่งทางบกจึงขอเลื่อนการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจํารถ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น

 

 

          จากการติดตามประเมินสถานการณ์จากสํานักงานขนส่งทุกจังหวัด หลังจากที่ได้มีการประกาศผ่อนคลายการดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถบางกระบวนงาน ก่อนหน้านี้ โดยพบว่าการเตรียมการในหลายพื้นที่ยังพบโอกาสเสี่ยงต่อการติดต่อสัมผัส ประกอบกับบางจังหวัดยังไม่ อนุญาตให้ผ่อนคลายมาตรการด้านใบอนุญาตขับรถ จึงเกรงว่าประชาชนบางส่วนจะเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปดําเนินการ ขอใบอนุญาตขับรถในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหาร สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 ยังกําหนดข้อห้ามการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การ ฝึกอบรม ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากในลักษณะที่มีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย และให้ประชาชนงด หรือชะลอการ เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่มีความจําเป็น 

 

 

          ด้วยเหตุนี้ กรมการขนส่งทางบกจึงมีความจําเป็นต้อง “เลื่อนการ เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ และผู้ประจํารถ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ออกไปจนกว่าจะมีการประกาศ ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือมีประกาศเป็นอย่างอื่น” เพื่อให้การดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถ สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อกําหนดดังกล่าว และเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไปสู่ พื้นที่อื่นและป้องกันไม่ให้โรคกลับมาแพร่ระบาดใหม่

 

 

          ทั้งนี้ สําหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นนั้น กรมการขนส่งทางบกประสานไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงาน คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมประกันภัย (คปภ.) โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย และให้ถือว่าใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ยังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉิน ส่วนสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมประกันภัย (คปภ.) ได้ยืนยันข้อมูลกรณีผู้ขับขี่รถที่มี ใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท แม้จะสิ้นอายุแล้ว เมื่อเกิดอุบัติขึ้นในระหว่างระยะเวลาการเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ยังคงให้ความคุ้มครองครบถ้วน

 

 

          นอกจากนี้ สําหรับประชาชนที่ทํารายการจองคิวดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถไว้แล้วนั้น ทุกคนจะได้รับสิทธิในการดําเนินการตามลําดับคิวเดิมที่จองไว้ เมื่อเริ่มเปิดดําเนินการด้าน ใบอนุญาตขับรถ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งข้อมูลให้ผู้จองคิวทราบโดยตรง ควบคู่กับการสื่อสารผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของกรมการขนส่งทางบก 

 

Cr.dlt.go.th

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook