เขียนโดย: AEFOTO

เมื่อ: 20 สิงหาคม 2563 - 14:48

มูลนิธิโตโยต้า ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณผลงานวิชาการดีเด่น รางวัล TTF Award ประจำปี 2562

 

          คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล TTF Award ประจำปี 2562-2563 (Toyota Thailand Foundation Award 2019-2020) เพื่อประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนผลงานทางวิชาการของนักวิชาการไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

        การพิจารณารางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award) เริ่มดำเนินการครั้งแรกปี พ.ศ.2538 โดย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในระดับสูง และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทย โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความรู้” ด้วยการประกาศเกียรติคุณยกย่องผลงานวิชาการ ในสาขาต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเผยแพร่งานเขียนออกสู่สาธารณชน อันจะเป็นประโยชน์ แก่นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยตลอดระยะเวลา 25 ปี มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น และเผยแพร่งานเขียนวิชาการอันทรงคุณค่าไปแล้วทั้งสิ้น 63 เล่ม

 

 

          โดยในปีนี้ มีผลงานวิชาการที่ส่งเข้ารับการพิจารณารางวัล จำนวนทั้งสิ้น 93 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น

  • ด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 31 ผลงาน
  • ด้านมนุษยศาสตร์ จำนวน 17 ผลงาน
  • ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 34 ผลงาน
  • ด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 11 ผลงาน

 

 

          ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานวิชาการที่เห็นควรได้รับรางวัล TTF Award ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งสิ้น 4 รางวัล ซึ่งแบ่งออกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

          1.รางวัลด้านสังคมศาสตร์ (Social Science Award)

ผลงานเรื่อง “เถียงกันเรื่องแท้ง : สุขภาพ เสรีภาพ ศีลธรรม” 

ผู้เขียน: รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          2.รางวัลด้านมนุษยศาสตร์ (Humanities Award)

ผลงานเรื่อง “เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบพัฒนาการและพลังศรัทธา”

ผู้เขียน: ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

          3.รางวัลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Science Award)

ผลงานเรื่อง “โรคสมาธิสั้น” 

ผู้เขียน: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

           4.รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Environment & Technological Science Award) 

ผลงานเรื่อง “เอมไซม์ย่อยอาหารในสัตว์น้ำ”

ผู้เขียน: รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

           คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กล่าวว่า “ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผลงานของนักวิชาการ ที่ได้อุทิศตนค้นคว้าผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ รวมถึงได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัลสู่สาธารณชนไปแล้วกว่า 60 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลศึกษาหาความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัล TTF Award จะเป็นพลังให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าเท่าทันยุคสมัยและเป็นประโยชน์ทางภูมิปัญญาแก่สังคมไทยสืบไป ” 

รถซื้อสอง ซื้อขายรถ ของแต่งรถ

ข่าวที่ใกล้เคียง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook